Now showing items 1-1 of 1

    • Muʻîdü’n-Niʻam: Makam ve Meslek Ahlâkı 

      Midilli, Muhammet Enes; Yılmaz, Harun
      Memlükler dönemi Kahire-Şam bölgesinin önde gelen Şâfiî âlimlerinden olan Tâceddin es-Sübkîʼye (ö. 771/1370) aitMu‘îdü’n-Ni‘am; hem bir nasihatnâme ve siyâsetnâme hem de en geniş anlamıyla makam mevki sahiplerinin ve çeşitli ...