Now showing items 1-19 of 19

  • Aziz Mahmûd Hüdâyî’de Hz. Peygamber Tasavvuru 

   Muslu, Ramazan (2011)
   Bu çalışmada Celvetiyye tarikatının kurucusu Aziz Mahmud Hüdayi'nin Hz. Peygamber tasavvuru ele alınmaktadır. Tasavvufi düşüncede İbnü'I-Arabi takipçisi olan Hüdayi'nin Hakikat-i Muhammediyye ve Nur-i Muhammedi kavramlarıyla ...
  • Bağ-ı Muhabbette Bir Merd-i Hudâ: Hâce Muhammed Lutfî Hazretleri 

   Muslu, Ramazan (2013)
   Bu çalışmada Hace Muhammed Lutfi hazretlerinin, "Hülasatü'l-hakayık" adlı eseri çerçevesinde muhabbet konusu ele alınmıştır. Tasavvufi terbiyede muhabbet kavramı ile tövbe, sabır, zühd, heybet, üns ve rıza kavramlarının ...
  • Bingöllü Bir Hâlidî Şeyhi: Şeyh Ahmed Çabakçûrî (1830-1921) 

   Muslu, Ramazan (2007)
   Bu çalışmada; Nakşi-Halidi Şeyhi Seyyid Ahmed Çapakçuri'nin edep, ihlas ve muhabbet esasına dayanan tasavvuf anlayışı ele alınmaktadır. Onun tasavvuf anlayışı, halifesi Muhammed İhsan Oğuz'a yazmış olduğu mektuplardan ...
  • Brave New Words: Theatre as Magic in "The Shakespeare Code" 

   Akgün, Buket (Rowman & Littlefield, 2014-05-16)
   BBC's cult classic TV series Doctor Who's season 3 episode 2 titled "The Shakespeare Code" draws a canonical link from William Shakespeare's plays to fantasy fiction and science fiction to the extent of making the bard ...
  • Cumhuriyet Dönemi Fatih Camii'nde Hadis Eğitimi 

   Güşen, Seyit Ali (İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2018-12-19)
   Camilerin İslamî eğitimindeki yeri herkes tarafından bilinen bir hakikattir. Zira Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret ettiği zaman ilk yaptığı icraatin bir cami inşası olduğu malumdur. Mescid-i Nebevî olarak bilinen bu cami, ...
  • İbn Îsâ Saruhânî 

   Muslu, Ramazan (2011)
   Bu çalışmada Akhisarlı Bayrami-Tennuri şeyhi Mecdüddin İsa'nın oğlu Şeyh İlyas'ın, hayatı, silsilesi, eserleri ve tasavvufi düşüncesi ele alınmıştır. Cefr, havas, nücum ve vefk ilimlerini iyi bilen İbn İsa'nın şeyhlerin ...
  • İsmail Hakkı Bursevî’ye göre “Libâs” Kavramı 

   Muslu, Ramazan (2005)
   Bu çalışmada Celvetîye tarikatının kurucusu Azîz Mahmud Hüdâyî’nin (ö.1038/1628) dördüncü kuşak halifesi ve kendi adıyla anılan Hakkıyye kolunun da kurucusu kabul edilen İsmail Hakkı Bursevî’nin tasavvufa dair eserlerinde ...
  • MARINE POLLUTION FROM SHIPS IN THE TURKISH STRAITS SYSTEM 

   Ünlü, Selma (Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), 2016-11)
   The economic growth with increasing oil production and maritime transportation makes this threat more devastating on the marine environment especially for small and narrow water passages such as the TSS. Every year more ...
  • Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’ye Göre Mürid-Mürşid İlişkisinin Boyutları 

   Muslu, Ramazan (2012)
   Bu çalışmada Mevlana Halid-i Bağdadi'nin (ö. 1242/1827) tasavvufi terbiyede ihlas, edeb, muhabbet, feyiz vb. kavramlar çerçevesinde tasavvufi anlayışı ele alınmakta ve incelenmektedir. Ayrıca niyet, rabıta, iletişim ve ...
  • Muhammed Sâdık Efendi (1724-1794) ve Nefis Mertebeleri Çerçevesinde İnsan Bakışı 

   Muslu, Ramazan (Üsküdar Belediyesi, 2006)
   Muhammed Sâdık Efendi, Üsküdar Alacaminare Tekkesi’nde yaklaşık on beş yıl şeyhlik yapmış ve burada halkın manevî yönden yetişmesine katkıda bulunmuş bir Nakşi şeyhidir. Bu çalışmada, onun "Ma‘rifetü’n-nefs" adlı eserinde ...
  • Muhammed Zâhid el-Kevserî ve Tasavvuf 

   Muslu, Ramazan (2007)
   Bu çalışma ilmi ve tasavvufi bir muhitte yetişen Düzceli Muhammed Zahid el-Kevseri'nin genel olarak tasavvufa yaklaşımını konu edinmektedir. Tevessül, istiğase ve rabıta gibi tartışmalı konulardaki görüşleri ortaya konulmaya ...
  • Spinning a Thread of One's Own from Homer to Atwood 

   Akgün, Buket (Brill, 2018)
   This chapter discusses how Margaret Atwood's The Penelopiad as a continuation of Homer's The Odyssey uses gender as a means to subvert the male-forged myths of masculinity and femininity and offers Helen, Penelope, and the ...
  • Şabaniyye’nin XVIII. Yüzyıl Ortadoğu ve Kuzey Afrika Serüveni: Mustafa b. Kemâleddin Bekrî Örneği 

   Muslu, Ramazan (2012)
   Bu çalışmada Karabaş-ı Velî’nin üçüncü kuşak halifesi Mustafa b. Kemâleddin Bekrî’nin; Şam, Kudüs ve Kahire gibi İslam dünyasının önemli merkezlerinde Halvetî-Şabanî geleneğine bağlı kalarak yapmış olduğu faaliyetleri ve ...
  • Tarîkat Gülleri ve Sembolik Anlamları 

   Muslu, Ramazan (2005)
   Bu çalışmada tarikatların kullanmış oldukları motiflerin deruni ve sembolik anlamları ele alınmıştır. Çeşitli tarikatların kullanmış oldukları gül motifleri incelenip çeşitli sembolik anlamları ifade edilmeye çalışılmıştır.
  • Temelleri İznik’te Atılan Bir Tasavvuf Yolu: “Eşrefiyye”, 

   Muslu, Ramazan (2005)
   Bu çalışmada Kadiriyye'nin kendi adına bir kol nispet edilen Eşrefoğlu Rumi'nin hayatı, eserleri, tasavvufi eğitimi ve düşüncesi ele alınmaktadır. Eşrefiyye'de bey'at ve intisap, evrad, ezkar, seyr u süluk vb. konular ...
  • Terminology Formation in Turkish 

   Yazıcı, Mine (Akademisyen, 2019-05)
  • The Bureaucratic Personality” View: Bureaucratic Characters from the Republican Period of Turkey's Three Prominent Women Authors 

   Dede, Dilek (CRL, 2019-03)
   This study focuses on the “The Bureaucratic Personality” view through the three prominent woman authors’, who lived in a republican period of Turkey, bureaucratic types are indicated in their literary works. The focused ...
  • The Shorttest Way to Gos (Is Through) Love (Especially in Jalaladdin al-Rumi) 

   Muslu, Ramazan (2011)
   In this paper I will try to present the way to love and its peculiarities as the Sufis interpret it with reference to Hujwīrī (d. 1077), Najmaddin al-Kubrā (d. 1221) and specially Mawlānā Jalāl al-dīn al-Rūmī (d. 1273). ...
  • "Yoldaki Dikenleri Sökmek": Mevlana ve Gençlik 

   Muslu, Ramazan (2007)
   Bu çalışmada akıl (ruh) ve nefsin birlikte verildiği bir varlık olan insanın özellikleri ve bu çerçevede Mevlana Celaleddin Rumi'nin genelde insana özelde gençliğe bakışı ele alınmakta ve konu ile ilgili görüşlerine yer ...