Show simple item record

dc.contributor.authorAğca, Birol
dc.contributor.authorİşcan, Ahmet Yalın
dc.contributor.authorOkuducu, Mehmet
dc.contributor.authorAğalar, Canan
dc.contributor.authorMemişoğlu, Kemal
dc.contributor.authorKarip, Aziz Bora
dc.contributor.authorÇelik, Kafkas
dc.contributor.authorAras, Orhan
dc.date.accessioned2021-03-06T20:01:30Z
dc.date.available2021-03-06T20:01:30Z
dc.identifier.citationKarip A. B. , Çelik K., İşcan A. Y. , Aras O., Okuducu M., Ağca B., Ağalar C., Memişoğlu K., "Pilonidal sinüs hastalığında antibiyotik kaplı sütürlerin etkinliği: klinik, prospektif, randomize çalışma", 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2014, ss.1
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.otherav_f8baaf35-dd94-481c-b51b-7a195173630d
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/162904
dc.identifier.urihttps://www.turkcer.org.tr/files/files/2014_bildiri_kitabi.pdf
dc.description.abstractAMAÇ:Pilonidal kist hastalığının mikrobiyolojik florasını ve cerrahi tedavisinde antibakteriyel sütür kullanımının etkisini ortaya koymayı amaçladık.YÖNTEM-GEREÇLER:Ekim 2012-Mayıs 2013 arasında pilonidal sinüs hastalığı olan 127 hasta Karydakis flep tekniği ile ameliyat edildi. Hastalar randomize olarak antibiyotik profilaksisi uygulanan ve uygulanmayan olarak gruplara ayrıldı, bu gruplar da kendi içerisinde konvansiyonel sütür ve antibiyotik kaplı kullanılanlar olarak ayrıldı. Profilaksi verilmeyen hastalarda enfeksiyon oranı beklenen değerin üzerinde seyrettiğinden çalışma planı revize edildi, proflaksi verilmeyen grup sonlandırıldı, çalışmaya 106 hastayla devam edildi.Hastaların; demografik özellikleri, kullanılan sütür materyali, hastanede yatış süreleri, kültür sonuçları kaydedildi, ameliyat sonrası dönemde hastalar birinci, ikinci haftalarda, 1., 3. ve 6. aylarda kontrole çağırıldı.BULGULAR:Hastaların 83’ ü erkek (%78,3) ve 23’ ü (%21,7) kadındı. Ortalama yaş 25,81±6,33 yıldı. Vücut kitle indeksi 25,31±2,81 kg/m2’ ydi. Ortalama ameliyat süresi 37,42±3,73 dakikadır. Hastanede yatış süresi 1 gündür.Çalışma grubunda 10 (%18,5) hastada 1. haftada enfeksiyon görülürken, kontrol grubunda 7 (%13,5) hastada enfeksiyon görüldü (p =0,657). 2. hafta enfeksiyon oranlarına baktığımızda: çalışma grubundaki 5 (%9,3) hastada enfeksiyon görülürken, kontrol grubundaki 10 (%19,2) hastada enfeksiyon görüldü (p =0,233). İlk haftada, çalışma grubunda 6 hastada (%11,1), kontrol grubunda 5 hastada (%9,6) yara ayrışması görüldü (p=1,000). İkinci haftada ise çalışma grubunda 10 hastada (%18,5), kontrol grubunda 8 hastada (%15,4) ayrışma saptandı (p=0,864). Toplam 2 hastada (%1,8) nüks görüldü. 2 hasta da antibiyotikli sütür grubundaydı. Ortalama takip süresi 6,31±2,09 ay olarak hesaplandı.SONUÇ:Karydakis flep tekniği uygulanan hastalarda, kullanılan antibiyotik kaplı sütürün enfeksiyon, yara ayrışması, nüks açısından normal sütüre üstünlüğü tespit edilemedi.
dc.language.isotur
dc.subjectGenel Cerrahi
dc.subjectSağlık Bilimleri
dc.subjectCerrahi Tıp Bilimleri
dc.subjectTıp
dc.subjectCERRAHİ
dc.subjectKlinik Tıp
dc.subjectKlinik Tıp (MED)
dc.titlePilonidal sinüs hastalığında antibiyotik kaplı sütürlerin etkinliği: klinik, prospektif, randomize çalışma
dc.typeBildiri
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Üniversitesi , İstanbul Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
dc.contributor.firstauthorID766294


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record