Show simple item record

dc.contributor.authorBeşiroğlu, Prof. Dr. Şehvar
dc.contributor.authorYARMAN, OZAN UĞRAŞ
dc.date.accessioned2021-03-06T08:57:49Z
dc.date.available2021-03-06T08:57:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationYARMAN O. U. , Beşiroğlu P. D. Ş. , "Türk Makam Müziği'nde Nazariyat-İcra Örtüşmezliğine Bir Çözüm", İTÜ Dergisi/B (ISSN:1303-7013), cilt.5, ss.23-34, 2008
dc.identifier.othervv_1032021
dc.identifier.otherav_e37686f0-4d04-4bdd-b66c-daaf9d4713c9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12627/149692
dc.identifier.urihttp://www.ozanyarman.com/files/itudergisi_makale.pdf
dc.description.abstract“Arel-Ezgi-Uzdilek” Sistemi ile Türk makam müzigˆi (makamlara dayalı sanat müzigˆi ve halk müzi- gˆi) icrası arasında uzun süreden beri var oldugˆu algılanan uyus¸mazlık, ses kayıtlarının bilgisayar çözümlemeleri yoluyla, kesinles¸tirilmis¸ bulunmaktadır. Bulgular, Türk makam müzigˆi’ne özgü, an- cak hazırdaki kuramın yer vermedigˆi çok çes¸itte “orta ikili” aralıgˆın, tartıs¸maya yer bırakmayacak s¸ekilde seslendirildigˆini, göstermektedir. Sözkonusu “orta ikili” aralıklar, 2/3, 3/4 ve 4/5 tanini s¸eklinde açıklanabilmekte olup, Cumhuriyet’in kurulmasının ardından gerçekles¸tirilen “Musıki I·nkılabı”nın kilit isimlerince, “çeyrek-tonlar” olarak vasıflandırılmıs¸tır. Örtüs¸mezlik, icrada ve egˆitimde kullanılan yürürlükteki gayri müsavi 24 perdeli kuramın, makam müzigˆi mirasını Bizans ve Arap Uygarlıkları ile ilis¸kilendirdigˆi düs¸ünülen sözkonusu “çeyrek-tonları” kapsamayacak bi- çimde kurgulanmasından kaynaklanıyor görünmektedir. Bu çalıs¸mada, gayri müsavi 24 perdeli taksimatın çalınan aralıkları tümüyle kars¸ılayamayacagˆı ortaya konulmakta; ayrıca, Ebced, Kantemir, Osman Dede, Harutin, Hamparsum, Arap Dünyasında tanınan 24-perdeli diziler, Oransay’ın 29 sesli düzeni ve Karadeniz’in 106-ton es¸it taksimat içinden çıkardıgˆı 41-perdeli sis- tem gibi tarihsel ve çagˆdas¸ alternatiflerin de, icrada gözlemlenen birçok mikrotonu tatminkar dü- zeyde yansıtamadıgˆı, bulgulanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, birinci yazar 79-sesli yeni bir dü- zen gelis¸tirmis¸ olup, bu düzeni, münhasıran tasarlayıp yaptırdıgˆı bir kanuna uyarlamıs¸tır. 79-sesli düzen, bunu ifade etmekte seçilen mikrotonal bir notasyon ile birlikte, makamların her ahenkte ek- siksiz temsil edilmesine ve bütünüyle kavranmasına yönelik süregelen sorunların as¸ılabilmesinde, bir çözüm olarak savunulmaktadır.
dc.language.isotur
dc.subjectSosyal Bilimler (SOC)
dc.subjectSosyal Bilimler Genel
dc.subjectSosyal ve Beşeri Bilimler
dc.titleTürk Makam Müziği'nde Nazariyat-İcra Örtüşmezliğine Bir Çözüm
dc.typeMakale
dc.relation.journalİTÜ Dergisi/B (ISSN:1303-7013)
dc.contributor.departmentİstanbul Teknik Üniversitesi , ,
dc.identifier.volume5
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage23
dc.identifier.endpage34
dc.contributor.firstauthorID436056


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record