Recent Submissions

 • Bir Mutasavvıf Olarak Yunus Emre ve Mahdumkulu Ferâgî 

  Mahdum, Abid Nazar (2011)
  Yunus Emre, gerek şairliği gerekse tasavvufi kimliği sebebiyle sadece Anadolu için değil bütün Türk dünyası için önemli bir şahsiyet durumundadır. Orta Asya Türklüğü, her ne kadar uzun asırlar boyunca Anadolu'dan uzak ...
 • Kutadgu Bilig'de Vezin ve Kafiye Kullanımı Üzerine 

  Mahdum, Abid Nazar (Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011)
  Türk edebiyatında aruz vezniyle yazılmış ilk eser olan Kutadgu Bilig'de vezin ve kafiye önem taşımaktadır. Bildirimizde Islami dönemde yazılmış ilk eser olan Kutadgu Bilig'de aruz vezninin nasıl kullanıldığı, vezin ...
 • Mu'înü'l-Mürîd Yazmasının Metin Dışı Türkçe, Arapça ve Farsça Kayıtları Üzerine 

  Mahdum, Abid Nazar (2006)
  Mu'înü'l-mürîd, Türkmenlere dini bilgileri öğretmek için 14. yüzyılda yazıldığı belirtilen bir manzum Türkçe ilmihaldir. Bu eserde birtakım düzeltme veya nüsha farkları şeklinde değerlendirilebilecek yazılar bulunmaktadır. ...
 • Farsça Kaynaklarda Alî Şîr Nevâyî 

  Mahdum, Abid Nazar (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2006)
  Nevâyî'den bahseden birçok Farsça kaynağın varlığını biliyoruz. Makalede bunlardan erişebildiği kadarıyla nakiller yapılarak bu bilgiler üzerinde gerekli değerlendirmelerde bulunulmuştur. Böylece Nevâyî ve onun şöhretine ...
 • Kur'an'ın Sûrelerinin, Ayetlerinin ve Harflerinin Sayısı Üzerine Doğu Türkçesiyle Yazılmış Bir Metin 

  Mahdum, Abid Nazar (İslâm Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı, 2005)
 • Türkmenistan'da İlk Mektep Dönemi Medrese Eğitimde Medrese Kullanımı 

  Mahdum, Abid Nazar (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2005-01)
 • Mahdumkulu Divânına Sonradan İlâve Edilmiş Şiirler Hakkında Görüşler ve Konuyla İlgili Bir Tercüme 

  Mahdum, Abid Nazar (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2004-06)
  Mahdumkulu, Türkmen edebiyatının kendine has çizgilerle oluşumunun ilk safhalarında yer alan şahsiyetlerden biridir. Mahdumkulu'nun çok sayıda şiirleri olduğu herkesçe bilinmektedir. Ne var ki bu şiirlerden bazılarının ...
 • Mahdumkulu Ferâgî ve Tasavvuf 

  Mahdum, Abid Nazar (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2003-12)
  Mahdumkulu'ya öteden beri birçok yazar tarafından mutasavvıf bir kimlik atfedilmiştir. Ancak çok farklı konularda şiirler yazması ve hayatı hakkında kesin bilgilerin yeterince bulunmayışı, net bir sonuca ulaşmayı ...
 • Ömer Hayyam'ın Nevruz-nâme'si Hakkında 

  Mahdum, Abid Nazar (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2003-06)
  Yazar, Ömer Hayyam tarafından yazılan Nevrûz-name'de geçen, 'Nevruz' ile ilgili motifleri çalışmıştır. Makalede, Hayyam'ın kişiliği ile ilgili kısa bir bilgi verildikten sonra, kitapta geçen nevruz ve nevruz ile ilgili ...
 • Mahdumkulu Şiirinin Çok Sevilip Yaygınlaşmasının Sebepleri Üzerine 

  mahdum, Abid Nazar (İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2016)
  Mahdumkulu, on sekizinci yüzyılda yaşamış meşhur Türkmen şairidir. Bu şair, Türkmenlerin arasında olduğu gibi Türkmen olmayan Türk zümreleri arasında da tanınıp sevilen bir şahsiyettir. Hatta Türk olmayan bazı kavimler ...
 • Mâveraü'n-nehr Mutasavvıflardan Sûfî Allahyâr'da Nakşibendî ve Müceddidî Merkezli İrfân 

  Mahdum, Abid Nazar (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2016)
  Orta Asya'da yetişmiş önemli mutasavvıflardan olan Sûfî Allahyâr'ın h.1043 (m.1633) yılında doğduğu ve h.1133 (m. 1720) senesinde de vefat ettiği belirtilmiştir. Nakşibendî yoluna bağlı olan Sûfî Allahyâr'ın mürşidi ...
 • Sûfî Allahyâr'da Tasavvufî Tenkit 

  Mahdum, Abid Nazar (Turkish Studies, 2015)
  Manevî bir ilim, başka bir deyişle bir gönül ilmi olan tasavvufun kaynağı peygamberimiz ise de sahâbîler döneminde “tasavvuf” veya “sûfî” gibi kavramlar görülmez. Tâbi’n döneminde ise İslâmiyete uymakta ve güzel ahlakta ...
 • On The Sources Of Sebâtü'l âcizîn by Sûfî Allahyâr 

  Mahdum, Abid Nazar (İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Sûfî Allahyâr is one of the important poets of Chagatai literature lived in the 17th century and his work Sebâtü’l-Âcizîn which is written in Turkish the precious and widely read book. This book is very appreciated in ...
 • Kıyamet Konulu Tarihi Belirsiz Bir Mesnevi Destân-ı Arasât 

  Mahdum, Abid Nazar (Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2010-01)
  Eski Anadolu Türkçesi sahasında yazılmış küçük bir risale olan Destân-ı Arasât'ta kıyamet günü ve mahşer meydanında olacak hadiseler anlatılmaktadır. Makalede bu metnin transkripsiyonu yapılmış ve gerekli görülen kelimelerin ...