Now showing items 1-20 of 49

  • Ali Semerkandî’nin Keşfü’l-Esrâr Adlı Eserinde Zâhir-Bâtın İlişkisi 

   Muslu, Ramazan (Sakarya Üniversitesi, 2000)
   Bu makalede Ali Semerkandi'nin "Keşfü'l-esrar" adlı eseri zahir-batın açısından ele alınıp değerlendirildi. Zahir alimlerinin batın ilmine bakışı, zahir ilmi ile batın ilminin birbiriyle çelişip çelişmediği hususları tespit ...
  • Attempts at Reform in Worship: The Example of Turkey 

   Aydar, Hidayet (2006-09-25)
   In this paper, some religious reforms in prayer (al-salah) in Turkish Republic emerged after Ottoman Empire will be presented. The Prayer has a very special place and a special format in Islam. Its form was taught by Prophet ...
  • Azerbaycanlı Bir Mutasavvıf: Muhammed Nâsih Efendi (1917-1996) 

   Muslu, Ramazan (2002)
   Bu çalışmada Kuzeybatı Azerbaycan'da faaliyet gösteren Muhammed Nasih Efendi'nin biyografisi ve dini-tasavvufi görüşleri ele alınmaktadır. Makalede Nakşibendiyye tarikatına mensup olan şeyhin hayatı, silsilesi, faaliyetleri ...
  • Aziz Mahmûd Hüdâyî’de Hz. Peygamber Tasavvuru 

   Muslu, Ramazan (2011)
   Bu çalışmada Celvetiyye tarikatının kurucusu Aziz Mahmud Hüdayi'nin Hz. Peygamber tasavvuru ele alınmaktadır. Tasavvufi düşüncede İbnü'I-Arabi takipçisi olan Hüdayi'nin Hakikat-i Muhammediyye ve Nur-i Muhammedi kavramlarıyla ...
  • Bağ-ı Muhabbette Bir Merd-i Hudâ: Hâce Muhammed Lutfî Hazretleri 

   Muslu, Ramazan (2013)
   Bu çalışmada Hace Muhammed Lutfi hazretlerinin, "Hülasatü'l-hakayık" adlı eseri çerçevesinde muhabbet konusu ele alınmıştır. Tasavvufi terbiyede muhabbet kavramı ile tövbe, sabır, zühd, heybet, üns ve rıza kavramlarının ...
  • Bazı Kur an Ayetlerinin Işığı Altında İnsan Eliyle Yaratmak ve Öldükten Sonra Dünya Hayatında Diriltmek Meselesine Bakış 

   Aydar, Hidayet (İstanbul Üniversitesi, 2001-09-15)
   Bu makalede Kur’an’da sözü edilen bazı olağanüstü hadiseler üzerinde durulmaktadır. Bunlar ölüp dünya hayatında yeniden dirilme hadiselerdir. Kur’an buna dair birkça örnek vermektedir. Makalede bunlar üzerinde durulmakta ...
  • Bazı Kur'an Ayetlerinin Işığı Altında Kocaeli Depremine Bakış 

   Aydar, Hidayet (1999-11-25)
   Bu çalışmada 1999 yılında Kocaeli merkezli olarak meydana gelen ve İstanbul'da da şiddetli bir şekilde hissedilen Marmara depreminin bazı tezaürlerinin, Kur'an'da daha önceki toplumlara verilen cezalardaki yer sarsıntılarında ...
  • Bingöllü Bir Hâlidî Şeyhi: Şeyh Ahmed Çabakçûrî (1830-1921) 

   Muslu, Ramazan (2007)
   Bu çalışmada; Nakşi-Halidi Şeyhi Seyyid Ahmed Çapakçuri'nin edep, ihlas ve muhabbet esasına dayanan tasavvuf anlayışı ele alınmaktadır. Onun tasavvuf anlayışı, halifesi Muhammed İhsan Oğuz'a yazmış olduğu mektuplardan ...
  • Chouraqui'nin Kur'an-ı Kerim Tercümesi Üzerine Tenkitli Bazı Mülahazalar 

   Aydar, Hidayet; İstanbul İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü,Tefsir Ana Bilim Dalı; 0000-0002-7563-5073 (1999-03-15)
   Bu çalışmada Kur'an'ı Franszıca açeviren Choraqui'nin tercümesi üzerine bazı değerlendirmeler yapılmaktadır. Tercümenin iyi ve isabetli tarafları, tercümede yapılan hatalar, bunlardaki kasıt ve niyet, tercümenin başarısı, ...
  • Çağdaş İslâmî Akımlar Literatürü 

   İstanbul İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölüm, İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı (2017-12-30)
   Çağdaş İslâmî Akımlar Literatürü
  • Darülfünun İlahiyat Fakültesi'nden İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne 

   Aydar, Hidayet (1999-06-25)
   Bu çalışmada Darülfünun İlahiyat Fakültesi'nin kuruluşu, verdiği eğitim ve kapanması hususları ele alınmaktadır. Kapanmasının ardından uzun bir süre geçtikten sonra İstanbul Üniversitesi bünyesinde İlahiyat Fakültesi'nin ...
  • Dârülfünûn İlahiyat Fakültesi ve Türk Kültür Hayatına Katkıları 

   Aydar, Hidayet (İstanbul Üniversitesi, 2006-09-25)
   Bu makalede, 1924 yılında kurulup 1933 yılında kapatılan İstanbul Dârülfünûn İlahiyat Fakültesi’ndeki eğitim ve burada görev yapan öğretim üyelerinin Türk kültürüne katkıları ele alınmaktadır. Makalede, öncelikle Osmanlılar ...
  • Bir Din Eğitimi Konusu Olarak "Namaz" ve Bunun Öğrencilerin Hayatındaki Tezahürleri 

   Aydar, Hidayet (1999-06-25)
   Bu çalışmada İmam-Hatip Lisesi öğrencileri üzerinde namazın önemi ve etkileri üzerinde yapılan bir anketin değerlendirlmesi yapılmaktadır. Ankette öğrencilere namazın önemi, ahlak ve eğitimleri üzerindeki etkileri gibi ...
  • Ebû Saîd Muhammed Hâdimî ve Nakşbendîlik Risâlesi’nin Tahlili 

   Muslu, Ramazan (2001)
   Bu çalışmada Ebu Said Muhammed Hadimi'nin er-Risaletü'n-Nakşbendiyye adlı eseri çerçevesinde sahih itikad, sadık tövbe, sünnete tam bağlılık, azimetle amel, münkerden kaçınmak gibi Nakşbendiliğin şartları ile zikir ve ...
  • Genetik Alanındaki Gelişmeler Bağlamında Kur an Ve Bilimsel Buluşlar 

   Aydar, Hidayet (İstanbul Üniversitesi, 2004-07-25)
   Bu çalışmada, öncelikle Kur'an'ın bilimsel gelişmeler karşısındaki genel tutumu çalışılmıştır. Bu bağlamda son dönemlerde büyük başarılar kaydedilen genetik alanındaki gelişmeler kısaca değerlendirilmiş, bazı Kur'an ...
  • Halvetiyye’de Atvâr-ı Seb ‘a Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb ‘a Risalesi 

   Muslu, Ramazan (2007)
   Halvetiyye Tarikatı, nefis terbiyesini esas alan tarikatlardan birisidir. Bu tarikata mensup şeyhler, sâlikin manevî yolculukta nefis mertebeleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu hususları açıklamak üzere Atvâr-ı Seb‘a adıyla ...
  • Hz. Muhammed'in Bazı Rüyaları ve Yaptığı Rüya Yorumlarından Örnekler 

   Aydar, Hidayet (2005-11-25)
   Bu çalışmada, peygamberimiz Hz. Muhammed'in rüya anlayışı ele alınmaktadır. Bilindiği gibi Hz. Peygamber, vahyin rüyayla başladığını söylemiş ve rüyayı peygamberliğin bir parçası olarak değerlendirmiştir. O, bu kadar ...
  • İbn Îsâ Saruhânî 

   Muslu, Ramazan (2011)
   Bu çalışmada Akhisarlı Bayrami-Tennuri şeyhi Mecdüddin İsa'nın oğlu Şeyh İlyas'ın, hayatı, silsilesi, eserleri ve tasavvufi düşüncesi ele alınmıştır. Cefr, havas, nücum ve vefk ilimlerini iyi bilen İbn İsa'nın şeyhlerin ...
  • İsmail Hakkı Bursevî’ye göre “Libâs” Kavramı 

   Muslu, Ramazan (2005)
   Bu çalışmada Celvetîye tarikatının kurucusu Azîz Mahmud Hüdâyî’nin (ö.1038/1628) dördüncü kuşak halifesi ve kendi adıyla anılan Hakkıyye kolunun da kurucusu kabul edilen İsmail Hakkı Bursevî’nin tasavvufa dair eserlerinde ...
  • Bir Kur'an Müfessiri Olarak Mehmet Akif 

   Aydar, Hidayet (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1996-12)
   Çalışmada Mehmet Akif Ersoy'un mensur ve manzum yazılarında Kur'an ayetlerine yaptığı tefsirler üzerinden Akif'in tefsirciliği konusu ele alınmaktadır. Bunun için Akif'in Safahat adlı şiir kitabı ile Sebilurreşad ve Sırat-i ...