Now showing items 1-20 of 26

  • Attempts at Reform in Worship: The Example of Turkey 

   Aydar, Hidayet (2006-09-25)
   In this paper, some religious reforms in prayer (al-salah) in Turkish Republic emerged after Ottoman Empire will be presented. The Prayer has a very special place and a special format in Islam. Its form was taught by Prophet ...
  • Bazı Kur an Ayetlerinin Işığı Altında İnsan Eliyle Yaratmak ve Öldükten Sonra Dünya Hayatında Diriltmek Meselesine Bakış 

   Aydar, Hidayet (İstanbul Üniversitesi, 2001-09-15)
   Bu makalede Kur’an’da sözü edilen bazı olağanüstü hadiseler üzerinde durulmaktadır. Bunlar ölüp dünya hayatında yeniden dirilme hadiselerdir. Kur’an buna dair birkça örnek vermektedir. Makalede bunlar üzerinde durulmakta ...
  • Bazı Kur'an Ayetlerinin Işığı Altında Kocaeli Depremine Bakış 

   Aydar, Hidayet (1999-11-25)
   Bu çalışmada 1999 yılında Kocaeli merkezli olarak meydana gelen ve İstanbul'da da şiddetli bir şekilde hissedilen Marmara depreminin bazı tezaürlerinin, Kur'an'da daha önceki toplumlara verilen cezalardaki yer sarsıntılarında ...
  • Chouraqui'nin Kur'an-ı Kerim Tercümesi Üzerine Tenkitli Bazı Mülahazalar 

   Aydar, Hidayet; İstanbul İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü,Tefsir Ana Bilim Dalı; 0000-0002-7563-5073 (1999-03-15)
   Bu çalışmada Kur'an'ı Franszıca açeviren Choraqui'nin tercümesi üzerine bazı değerlendirmeler yapılmaktadır. Tercümenin iyi ve isabetli tarafları, tercümede yapılan hatalar, bunlardaki kasıt ve niyet, tercümenin başarısı, ...
  • Darülfünun İlahiyat Fakültesi'nden İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne 

   Aydar, Hidayet (1999-06-25)
   Bu çalışmada Darülfünun İlahiyat Fakültesi'nin kuruluşu, verdiği eğitim ve kapanması hususları ele alınmaktadır. Kapanmasının ardından uzun bir süre geçtikten sonra İstanbul Üniversitesi bünyesinde İlahiyat Fakültesi'nin ...
  • Dârülfünûn İlahiyat Fakültesi ve Türk Kültür Hayatına Katkıları 

   Aydar, Hidayet (İstanbul Üniversitesi, 2006-09-25)
   Bu makalede, 1924 yılında kurulup 1933 yılında kapatılan İstanbul Dârülfünûn İlahiyat Fakültesi’ndeki eğitim ve burada görev yapan öğretim üyelerinin Türk kültürüne katkıları ele alınmaktadır. Makalede, öncelikle Osmanlılar ...
  • Bir Din Eğitimi Konusu Olarak "Namaz" ve Bunun Öğrencilerin Hayatındaki Tezahürleri 

   Aydar, Hidayet (1999-06-25)
   Bu çalışmada İmam-Hatip Lisesi öğrencileri üzerinde namazın önemi ve etkileri üzerinde yapılan bir anketin değerlendirlmesi yapılmaktadır. Ankette öğrencilere namazın önemi, ahlak ve eğitimleri üzerindeki etkileri gibi ...
  • Genetik Alanındaki Gelişmeler Bağlamında Kur an Ve Bilimsel Buluşlar 

   Aydar, Hidayet (İstanbul Üniversitesi, 2004-07-25)
   Bu çalışmada, öncelikle Kur'an'ın bilimsel gelişmeler karşısındaki genel tutumu çalışılmıştır. Bu bağlamda son dönemlerde büyük başarılar kaydedilen genetik alanındaki gelişmeler kısaca değerlendirilmiş, bazı Kur'an ...
  • Hz. Muhammed'in Bazı Rüyaları ve Yaptığı Rüya Yorumlarından Örnekler 

   Aydar, Hidayet (2005-11-25)
   Bu çalışmada, peygamberimiz Hz. Muhammed'in rüya anlayışı ele alınmaktadır. Bilindiği gibi Hz. Peygamber, vahyin rüyayla başladığını söylemiş ve rüyayı peygamberliğin bir parçası olarak değerlendirmiştir. O, bu kadar ...
  • Bir Kur'an Müfessiri Olarak Mehmet Akif 

   Aydar, Hidayet (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1996-12)
   Çalışmada Mehmet Akif Ersoy'un mensur ve manzum yazılarında Kur'an ayetlerine yaptığı tefsirler üzerinden Akif'in tefsirciliği konusu ele alınmaktadır. Bunun için Akif'in Safahat adlı şiir kitabı ile Sebilurreşad ve Sırat-i ...
  • Kur'an Tercümesiyle Namazın Tarihi 

   Aydar, Hidayet (1998-03-01)
   Bu çalışmada Kur'an tercümesiyle namaz kılındığına dair bazı tarihi bilgiler değerlendirilmektedir. Bunun için başta Selman-ı Farisi'ye isnad edilen ve o zamanlar yeni Müslüman olmuş Fars kökenli Yemenli Müslümanların, ...
  • Kur'an'a Dokunmak ve Abdest Meselesi 

   Aydar, Hidayet (1998-02-15)
   Bu çalışmada Kur'an'a abdestsiz dokunulup dokunulmayacağı hususu irdelenmektedir. Bunun için önce İlmihal kitapları ve Fıkıh literatüründe belirlenen hususlar verilmekedir. Sonra konuyla ilgili ayetin tahlili yapılmakta, ...
  • Kur'an'da Geçen "el-Hayâtu'd-Dünya" Kavramı Üzerine Bazı Mülahazalar I 

   Aydar, Hidayet (İstanbul Üniversitesi, 2002-10-15)
   Bu çalışmamızda Kur`an`da sıkça geçen el-hayatü`d-dünya kavramı üzerinde durulmaktadır. İbare hem kavram, hem de mana boyutu ile ele alıp incelenmektedir. Bu kavramın geçtiği ayetler bazı tâli başlıklar altında işlenerek, ...
  • Kur'an'da Geçen "el-Hayâtu'd-Dünya" Kavramı Üzerine Bazı Mülahazalar II 

   Aydar, Hidayet (İstanbul Üniversitesi, 2002-11-15)
   Bu çalışmamızda Kur`an`da sıkça gecen el-hayatü`d-dünya kavramı üzerinde durduk. Bunu hem kavram, hem de mana boyutu ile ele alip incelemeye çalıştık. Bu kavramın geçtiği ayetleri bazı tali başlıklar altında isleyerek, ...
  • Kur'an'da Kitap Kavramı ve Bir Kitap Olarak Levh-i Mahfuz 

   Aydar, Hidayet (İstanbul Üniversitesi, 2000-09-25)
   Bu çalışmada Kur'an'da çokça geçen kitap kavramının nelere tekabül ettiği üzerinde durulmaktadır. Bu cümleden olarak kitapla, Kur'an, Tevrat, İncil gibi kutsal metinler, başka bir ifadeyle somut kitaplar kast edilmiş ...
  • Kur'an'da Rüyalar ve Rüyaların Hayata Yansımaları 

   Aydar, Hidayet (2005-10-25)
   Bu çalışmada, insanoğlunun hayatında önemli bir yeri bulunan rüyalara, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'ın yaklaşım tarzı ele alınmaktadır. Bu maksatla öncelikle rüya için Kur'an'da kullanılan lafızlar ve bu lafızların ...
  • Kur'an'daki Teşbihlerden: "Kadınlarınız Sizin Tarlanızdır..." 

   Aydar, Hidayet (1998-01-15)
   Bu çalışmada Kur'an'daki teşbihler konusu üzerinde durulmakta, bu husus "kadınlarınız sizin tarlanızdır" ayetindeki teşbih üzerinden ele alınmaktadır. Bunun için teşbih konusu, Arap kültüründe teşbihler, benzetmeler, ...
  • Mehmed Akif ve Kur'an-ı Kerim'in Tercümesi 

   Aydar, Hidayet (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1996-03-01)
   Bu çalışmada Mehmet Akif'in Kur'an tercümesi yönündeki çalışmaları ele alınmaktadır. Bunun için Akif'in Safahat adlı eserindeki şiirleri ve başta Sebilurreşad olmak üzere dergilerde yayınlanmış makaleleri incelenmeketdir. ...
  • Muavvizeteyn Üzerine Bir Değerlendirme 

   Aydar, Hidayet (İstanbul Üniversitesi, 2005-08-25)
   Muavvizeteyn (Muavvizetan) Kur'an'ın 113 ve 114. surelerine verilen ortak isirndir. Nüzül şekli ve sebebi itibariyle tartışmalara konu olan Muavvizeteyn, aynı zamanda Kur'an'dan olup olmadığı yönünde de alimlerimiz arasında ...
  • Osmanlılarda Tefsir Çalışmaları 

   Aydar, Hidayet (Yeni Türkiye Dergisi Yayıncılık, 2000-10-25)
   Bu çalışmada Osmanlılarda tefsir hareketi ele alınmaktadır. Osmanlıda tefsir eğitiminden bahsedildikten sonra yetişmiş büyük müfessirler ve yazdıkları tefsirler üzerinde durulmaktadır. Bu cümleden olarak Ebussuud Efendi, ...