Recent Submissions

  • Bir Mutasavvıf Olarak Yunus Emre ve Mahdumkulu Ferâgî 

    Mahdum, Abid Nazar (2011)
    Yunus Emre, gerek şairliği gerekse tasavvufi kimliği sebebiyle sadece Anadolu için değil bütün Türk dünyası için önemli bir şahsiyet durumundadır. Orta Asya Türklüğü, her ne kadar uzun asırlar boyunca Anadolu'dan uzak ...
  • Kutadgu Bilig'de Vezin ve Kafiye Kullanımı Üzerine 

    Mahdum, Abid Nazar (Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011)
    Türk edebiyatında aruz vezniyle yazılmış ilk eser olan Kutadgu Bilig'de vezin ve kafiye önem taşımaktadır. Bildirimizde Islami dönemde yazılmış ilk eser olan Kutadgu Bilig'de aruz vezninin nasıl kullanıldığı, vezin ...