Istanbul University Open Access

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin panel veri analizi ile incelenmesi / Hakan Eren Şengelen ; tez danışmanı Ergün Eroğlu.

Show simple item record

dc.creator Şengelen, Hakan Eren.
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-03-15T13:44:14Z
dc.date.available 2018-03-15T13:44:14Z
dc.identifier.uri http://acikerisim.istanbul.edu.tr/handle/123456789/33742
dc.description Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep önemli ölçüde artış göstermiştir. Artan dünya nüfusu nedeniyle giderek artan enerji talebi, fosil yakıtların yoğun şekilde kullanımının neticesinde küresel ısınma sorununun artması ve fosil yakıtların sonlu kaynaklar olması bu duruma sebep olmuştur. Giderek artan yenilenebilir enerji kullanımının bir sonucu olarak, bu durumun ekonomik büyüme üzerinde nasıl bir etkisi olduğu merak edilmektedir. Tez çalışmasında yenilenebilir enerji tüketimlerinin ülke ekonomileri üzerindeki etkisi ve yenilenebilir enerji türlerinin ayrı ayrı ülke ekonomileri üzerindeki etkisi Panel Veri Analizi yöntemleri ile incelenmiştir. Panel Veri Analizi, yatay kesit verileri ile zaman serisi verilerini bir arada analiz edebilmesi nedeniyle tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin 1995-2014 dönemindeki yıllık verileri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenebilmesi için öncelikle panel birim kök testleri ile durağanlık sınamaları yapılmıştır. Ardından değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olup olmadığını tespit edebilmek için eşbütünleşme testlerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak hem yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında hem de yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerjisi, likit biyoyakıt enerjisi ve toplam biyokütle ve belediye atıklarından elde edilen enerji ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi olduğu saptanmıştır. Ardından eşbütünleşme katsayıları FMOLS modeli ile belirlenmiştir. Yapılan analizler ile elde edilen sonuçlar literatürdeki benzer çalışmaları desteklemektedir. Bulunan ilişkilerin beklenilen yönde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı olduğu saptanmıştır.
dc.format PDF
dc.language tur eng
dc.publisher İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı.
dc.source 55054
dc.subject Yenilenebilir enerji kaynakları Ekonomik kalkınma.
dc.title Yenilenebilir enerji kaynakları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin panel veri analizi ile incelenmesi / Hakan Eren Şengelen ; tez danışmanı Ergün Eroğlu.
dc.type Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2016.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account