Istanbul University Open Access

İndirek kuafaj uygulamalarında theracal materyalinin klinik ve radyografik olarak değerlendirilmesi / A. Tuğçe Tanyeri Gürcan ; danışman Figen Seymen.

Show simple item record

dc.creator Tanyeri Gürcan , A. Tuğçe.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-03-12T11:41:40Z
dc.date.available 2018-03-12T11:41:40Z
dc.identifier.uri http://acikerisim.istanbul.edu.tr/handle/123456789/2267
dc.description Bu çalışma, indirek kuafaj endikasyonu gösteren ikinci süt azı ve sürekli birinci büyük azı dişlerinde Theracal materyalinin kullanılması ve etkinliğinin diğer indirek kuafaj materyalleriyle karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. İndirek kuafaj, dişin canlılığını korumaya yönelik vital bir tedavidir. Diş çürüğünün pulpaya yakın olduğu ama pulpanın açılmadığı yani endodontik tedavi gerektirmeyen durumlarda, pulpaya yakın kısmın üzerine dentin yapımını uyaran bir materyal uygulanıp tersiyer dentin oluşumu sağlanır ve böylece dentin kalınlığı artar, pulpa kendini korumaya alır. Uygun bir materyalle diş restore edilerek tedavi bitirilir ve klinik ve radyografik kontroller yapılır. Çalışmaya dahil edilen dişler, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’na başvuran 4-15 yaş aralığındaki sağlıklı ve koopere çocuklardan seçilmiştir. Klinik ve radyografik olarak enfeksiyon bulgusu olmayan ve pulpaya yakın ama pulpası açık olmayan indirek kuafaj endikasyonlu 300 çürüklü diş çalışma kapsamına alınmıştır. İkinci süt azısı ve sürekli birinci büyük azı dişlerinden oluşan toplam 300 diş 50’şerli gruplar halinde ayrılmıştır. Çalışılacak dişe önce lokal anestezi uygulanmış ve tükürük izolasyonunun sağlanabilmesi için rubberdam takılmıştır. Daha sonra kavite açılıp çürük temizlenmiş, kavite klorheksidinli solusyonla dezenfekte edilip dişlere Ca(OH)2, Theracal ve MTA’dan oluşan üçerli gruplar halinde indirek kuafaj uygulanıp, süt dişleri kompomer, sürekli dişler kompozit restorasyon ile bitirilmiştir. Bulgular klinik ve radyografik olarak 1, 3, 6, 9, 12, 18’inci aylarda kontrol edilip, dentin köprüsü oluşumu izlenmiş ve sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Klinik olarak ağrı, fistül, abse, hassasiyet durumlarının olmaması, radyografik olarak da herhangi bir radyolusens periapikal lezyonun oluşmaması, patolojik rezorpsiyonun olmaması başarı kriterlerini oluşturmuştur. Bu çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin (ortalama,standart sapma) yanı sıra nitel verilerin karşılaştırmalarında ki-kare ve Fisher gerçeklik testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Her üç indirek kuafaj materyali arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Theracal materyalinin Ca(OH)2 ve MTA ile benzer sonuçlar verdiği görülmüştür. Ancak, materyalin klinik etkinliğinin daha iyi anlaşılabilmesi için örnek sayısını ve takip süresini arttırarak daha çok çalışma yapılması gerekmektedir.
dc.format PDF
dc.language tur eng
dc.publisher İstanbul Üniversitesi. Diş Hekimliği Fakültesi. Pedodonti Anabilim Dalı Uzmanlık Programı.
dc.source 53818
dc.subject İndirek kuafaj Vival pulpa tedavisi.
dc.title İndirek kuafaj uygulamalarında theracal materyalinin klinik ve radyografik olarak değerlendirilmesi / A. Tuğçe Tanyeri Gürcan ; danışman Figen Seymen.
dc.type Tez (uzmanlık) -- istanbul Üniversitesi, 2015


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account