Now showing items 1-20 of 233

  • Mehmed Akif ve Kur'an-ı Kerim'in Tercümesi 

   Aydar, Hidayet (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1996-03-01)
   Bu çalışmada Mehmet Akif'in Kur'an tercümesi yönündeki çalışmaları ele alınmaktadır. Bunun için Akif'in Safahat adlı eserindeki şiirleri ve başta Sebilurreşad olmak üzere dergilerde yayınlanmış makaleleri incelenmeketdir. ...
  • Bir Kur'an Müfessiri Olarak Mehmet Akif 

   Aydar, Hidayet (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1996-12)
   Çalışmada Mehmet Akif Ersoy'un mensur ve manzum yazılarında Kur'an ayetlerine yaptığı tefsirler üzerinden Akif'in tefsirciliği konusu ele alınmaktadır. Bunun için Akif'in Safahat adlı şiir kitabı ile Sebilurreşad ve Sırat-i ...
  • Türkiye’de Yer değiştiren Şehirlere Yeni Bir Örnek: SAMSAT 

   Bakırcı, Muzaffer (Türk Coğrafya Kurumu, 1997)
  • Kur'an'daki Teşbihlerden: "Kadınlarınız Sizin Tarlanızdır..." 

   Aydar, Hidayet (1998-01-15)
   Bu çalışmada Kur'an'daki teşbihler konusu üzerinde durulmakta, bu husus "kadınlarınız sizin tarlanızdır" ayetindeki teşbih üzerinden ele alınmaktadır. Bunun için teşbih konusu, Arap kültüründe teşbihler, benzetmeler, ...
  • Kur'an'a Dokunmak ve Abdest Meselesi 

   Aydar, Hidayet (1998-02-15)
   Bu çalışmada Kur'an'a abdestsiz dokunulup dokunulmayacağı hususu irdelenmektedir. Bunun için önce İlmihal kitapları ve Fıkıh literatüründe belirlenen hususlar verilmekedir. Sonra konuyla ilgili ayetin tahlili yapılmakta, ...
  • Kur'an Tercümesiyle Namazın Tarihi 

   Aydar, Hidayet (1998-03-01)
   Bu çalışmada Kur'an tercümesiyle namaz kılındığına dair bazı tarihi bilgiler değerlendirilmektedir. Bunun için başta Selman-ı Farisi'ye isnad edilen ve o zamanlar yeni Müslüman olmuş Fars kökenli Yemenli Müslümanların, ...
  • Prevalence of factor V Leiden in patients with retinal vein occlusion 

   Sırma Ekmekci, Sema; Ünaltuna, Nihan; Özbek, Uğur; Öngör, Ercan; Kır, Nur; Akarcay, Koray; Demirci, F. Yeşim; Güney, Dilvin Berrak (1999)
  • Chouraqui'nin Kur'an-ı Kerim Tercümesi Üzerine Tenkitli Bazı Mülahazalar 

   Aydar, Hidayet; İstanbul İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü,Tefsir Ana Bilim Dalı; 0000-0002-7563-5073 (1999-03-15)
   Bu çalışmada Kur'an'ı Franszıca açeviren Choraqui'nin tercümesi üzerine bazı değerlendirmeler yapılmaktadır. Tercümenin iyi ve isabetli tarafları, tercümede yapılan hatalar, bunlardaki kasıt ve niyet, tercümenin başarısı, ...
  • Türklerde Kur'an Çalışmaları 

   Aydar, Hidayet (1999-06-15)
   Bu çalışmada Türklerin Müslüman olduktan sonra Kur'an'a yaptıkları hizmetler üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede Türkerlin Kur2an'ın öğrenilmesi ve hıfzı yönündeki gayertleri, ayzdıkları tefsirler, yaptıkalrı tercümeler ...
  • Bir Din Eğitimi Konusu Olarak "Namaz" ve Bunun Öğrencilerin Hayatındaki Tezahürleri 

   Aydar, Hidayet (1999-06-25)
   Bu çalışmada İmam-Hatip Lisesi öğrencileri üzerinde namazın önemi ve etkileri üzerinde yapılan bir anketin değerlendirlmesi yapılmaktadır. Ankette öğrencilere namazın önemi, ahlak ve eğitimleri üzerindeki etkileri gibi ...
  • Darülfünun İlahiyat Fakültesi'nden İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne 

   Aydar, Hidayet (1999-06-25)
   Bu çalışmada Darülfünun İlahiyat Fakültesi'nin kuruluşu, verdiği eğitim ve kapanması hususları ele alınmaktadır. Kapanmasının ardından uzun bir süre geçtikten sonra İstanbul Üniversitesi bünyesinde İlahiyat Fakültesi'nin ...
  • Bazı Kur'an Ayetlerinin Işığı Altında Kocaeli Depremine Bakış 

   Aydar, Hidayet (1999-11-25)
   Bu çalışmada 1999 yılında Kocaeli merkezli olarak meydana gelen ve İstanbul'da da şiddetli bir şekilde hissedilen Marmara depreminin bazı tezaürlerinin, Kur'an'da daha önceki toplumlara verilen cezalardaki yer sarsıntılarında ...
  • Ali Semerkandî’nin Keşfü’l-Esrâr Adlı Eserinde Zâhir-Bâtın İlişkisi 

   Muslu, Ramazan (Sakarya Üniversitesi, 2000)
   Bu makalede Ali Semerkandi'nin "Keşfü'l-esrar" adlı eseri zahir-batın açısından ele alınıp değerlendirildi. Zahir alimlerinin batın ilmine bakışı, zahir ilmi ile batın ilminin birbiriyle çelişip çelişmediği hususları tespit ...
  • Kur'an'da Kitap Kavramı ve Bir Kitap Olarak Levh-i Mahfuz 

   Aydar, Hidayet (İstanbul Üniversitesi, 2000-09-25)
   Bu çalışmada Kur'an'da çokça geçen kitap kavramının nelere tekabül ettiği üzerinde durulmaktadır. Bu cümleden olarak kitapla, Kur'an, Tevrat, İncil gibi kutsal metinler, başka bir ifadeyle somut kitaplar kast edilmiş ...
  • Osmanlılarda Tefsir Çalışmaları 

   Aydar, Hidayet (Yeni Türkiye Dergisi Yayıncılık, 2000-10-25)
   Bu çalışmada Osmanlılarda tefsir hareketi ele alınmaktadır. Osmanlıda tefsir eğitiminden bahsedildikten sonra yetişmiş büyük müfessirler ve yazdıkları tefsirler üzerinde durulmaktadır. Bu cümleden olarak Ebussuud Efendi, ...
  • Ebû Saîd Muhammed Hâdimî ve Nakşbendîlik Risâlesi’nin Tahlili 

   Muslu, Ramazan (2001)
   Bu çalışmada Ebu Said Muhammed Hadimi'nin er-Risaletü'n-Nakşbendiyye adlı eseri çerçevesinde sahih itikad, sadık tövbe, sünnete tam bağlılık, azimetle amel, münkerden kaçınmak gibi Nakşbendiliğin şartları ile zikir ve ...
  • Çeviribilime Giriş 

   Yazıcı, Mine (İstanbul Üniversitesi yayınlar, 2001-02)
  • Bazı Kur an Ayetlerinin Işığı Altında İnsan Eliyle Yaratmak ve Öldükten Sonra Dünya Hayatında Diriltmek Meselesine Bakış 

   Aydar, Hidayet (İstanbul Üniversitesi, 2001-09-15)
   Bu makalede Kur’an’da sözü edilen bazı olağanüstü hadiseler üzerinde durulmaktadır. Bunlar ölüp dünya hayatında yeniden dirilme hadiselerdir. Kur’an buna dair birkça örnek vermektedir. Makalede bunlar üzerinde durulmakta ...
  • Azerbaycanlı Bir Mutasavvıf: Muhammed Nâsih Efendi (1917-1996) 

   Muslu, Ramazan (2002)
   Bu çalışmada Kuzeybatı Azerbaycan'da faaliyet gösteren Muhammed Nasih Efendi'nin biyografisi ve dini-tasavvufi görüşleri ele alınmaktadır. Makalede Nakşibendiyye tarikatına mensup olan şeyhin hayatı, silsilesi, faaliyetleri ...
  • Absürd’den Geleneksel’e Genç Oyuncular Deneyimi: Tavtati Kütüpati ve Vatandaş Oyunu 

   Karaboğa, Kerem (Ankara Üniversitesi, 2002)
   1957 yilinda kurulup, 1962 yilinda düzenledikleri Besinci Erdek Kültür Sanat Senligi’nin ardindan dagilan Genç Oyuncular tiyatro toplulugu, dönemlerinin okumus kentli gençlik kesiminin tiyatro sanati alanindaki önemli bir ...