Now showing items 1-20 of 22

  • Ali Semerkandî’nin Keşfü’l-Esrâr Adlı Eserinde Zâhir-Bâtın İlişkisi 

   Muslu, Ramazan (Sakarya Üniversitesi, 2000)
   Bu makalede Ali Semerkandi'nin "Keşfü'l-esrar" adlı eseri zahir-batın açısından ele alınıp değerlendirildi. Zahir alimlerinin batın ilmine bakışı, zahir ilmi ile batın ilminin birbiriyle çelişip çelişmediği hususları tespit ...
  • Azerbaycanlı Bir Mutasavvıf: Muhammed Nâsih Efendi (1917-1996) 

   Muslu, Ramazan (2002)
   Bu çalışmada Kuzeybatı Azerbaycan'da faaliyet gösteren Muhammed Nasih Efendi'nin biyografisi ve dini-tasavvufi görüşleri ele alınmaktadır. Makalede Nakşibendiyye tarikatına mensup olan şeyhin hayatı, silsilesi, faaliyetleri ...
  • Aziz Mahmûd Hüdâyî’de Hz. Peygamber Tasavvuru 

   Muslu, Ramazan (2011)
   Bu çalışmada Celvetiyye tarikatının kurucusu Aziz Mahmud Hüdayi'nin Hz. Peygamber tasavvuru ele alınmaktadır. Tasavvufi düşüncede İbnü'I-Arabi takipçisi olan Hüdayi'nin Hakikat-i Muhammediyye ve Nur-i Muhammedi kavramlarıyla ...
  • Bağ-ı Muhabbette Bir Merd-i Hudâ: Hâce Muhammed Lutfî Hazretleri 

   Muslu, Ramazan (2013)
   Bu çalışmada Hace Muhammed Lutfi hazretlerinin, "Hülasatü'l-hakayık" adlı eseri çerçevesinde muhabbet konusu ele alınmıştır. Tasavvufi terbiyede muhabbet kavramı ile tövbe, sabır, zühd, heybet, üns ve rıza kavramlarının ...
  • Bingöllü Bir Hâlidî Şeyhi: Şeyh Ahmed Çabakçûrî (1830-1921) 

   Muslu, Ramazan (2007)
   Bu çalışmada; Nakşi-Halidi Şeyhi Seyyid Ahmed Çapakçuri'nin edep, ihlas ve muhabbet esasına dayanan tasavvuf anlayışı ele alınmaktadır. Onun tasavvuf anlayışı, halifesi Muhammed İhsan Oğuz'a yazmış olduğu mektuplardan ...
  • Ebû Saîd Muhammed Hâdimî ve Nakşbendîlik Risâlesi’nin Tahlili 

   Muslu, Ramazan (2001)
   Bu çalışmada Ebu Said Muhammed Hadimi'nin er-Risaletü'n-Nakşbendiyye adlı eseri çerçevesinde sahih itikad, sadık tövbe, sünnete tam bağlılık, azimetle amel, münkerden kaçınmak gibi Nakşbendiliğin şartları ile zikir ve ...
  • Halvetiyye’de Atvâr-ı Seb ‘a Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb ‘a Risalesi 

   Muslu, Ramazan (2007)
   Halvetiyye Tarikatı, nefis terbiyesini esas alan tarikatlardan birisidir. Bu tarikata mensup şeyhler, sâlikin manevî yolculukta nefis mertebeleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu hususları açıklamak üzere Atvâr-ı Seb‘a adıyla ...
  • İbn Îsâ Saruhânî 

   Muslu, Ramazan (2011)
   Bu çalışmada Akhisarlı Bayrami-Tennuri şeyhi Mecdüddin İsa'nın oğlu Şeyh İlyas'ın, hayatı, silsilesi, eserleri ve tasavvufi düşüncesi ele alınmıştır. Cefr, havas, nücum ve vefk ilimlerini iyi bilen İbn İsa'nın şeyhlerin ...
  • İsmail Hakkı Bursevî’ye göre “Libâs” Kavramı 

   Muslu, Ramazan (2005)
   Bu çalışmada Celvetîye tarikatının kurucusu Azîz Mahmud Hüdâyî’nin (ö.1038/1628) dördüncü kuşak halifesi ve kendi adıyla anılan Hakkıyye kolunun da kurucusu kabul edilen İsmail Hakkı Bursevî’nin tasavvufa dair eserlerinde ...
  • Kuşeyrînin Nahiv İlmine Dair Tasavvufî Yorumu 

   Muslu, Ramazan (Sakarya Üniversitesi, 2009)
   Bu makalede, İslami ilimlerin bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle Tasavvuf ile Nahiv ilminin kullanmış olduğu terminolojinin benzerliklerine dikkat çekilmiştir. Nahiv ilminin kullandığı terminoloji tasavvufi açıdan ...
  • Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’ye Göre Mürid-Mürşid İlişkisinin Boyutları 

   Muslu, Ramazan (2012)
   Bu çalışmada Mevlana Halid-i Bağdadi'nin (ö. 1242/1827) tasavvufi terbiyede ihlas, edeb, muhabbet, feyiz vb. kavramlar çerçevesinde tasavvufi anlayışı ele alınmakta ve incelenmektedir. Ayrıca niyet, rabıta, iletişim ve ...
  • Muhammed Sâdık Efendi (1724-1794) ve Nefis Mertebeleri Çerçevesinde İnsan Bakışı 

   Muslu, Ramazan (Üsküdar Belediyesi, 2006)
   Muhammed Sâdık Efendi, Üsküdar Alacaminare Tekkesi’nde yaklaşık on beş yıl şeyhlik yapmış ve burada halkın manevî yönden yetişmesine katkıda bulunmuş bir Nakşi şeyhidir. Bu çalışmada, onun "Ma‘rifetü’n-nefs" adlı eserinde ...
  • Muhammed Zâhid el-Kevserî ve Tasavvuf 

   Muslu, Ramazan (2007)
   Bu çalışma ilmi ve tasavvufi bir muhitte yetişen Düzceli Muhammed Zahid el-Kevseri'nin genel olarak tasavvufa yaklaşımını konu edinmektedir. Tevessül, istiğase ve rabıta gibi tartışmalı konulardaki görüşleri ortaya konulmaya ...
  • Mustafa Kemâleddin Bekrî ve Tasavvufî Görüşleri 

   Muslu, Ramazan (Erkam Yayınları, 2005)
   Mustafa Kemâleddin el-Bekrî, Halvetiyye tarîkatının Bekriyye şubesi kurucusudur. Abdülgani en-Nablûsî’nin himayesinde yetişti. Şam’da tanıştığı Halvetî-Şâbânî şeyhi Abdüllatîf b. Hüsâmeddin’e intisap etti. Şeyhinin vefâtından ...
  • Şabaniyye’nin XVIII. Yüzyıl Ortadoğu ve Kuzey Afrika Serüveni: Mustafa b. Kemâleddin Bekrî Örneği 

   Muslu, Ramazan (2012)
   Bu çalışmada Karabaş-ı Velî’nin üçüncü kuşak halifesi Mustafa b. Kemâleddin Bekrî’nin; Şam, Kudüs ve Kahire gibi İslam dünyasının önemli merkezlerinde Halvetî-Şabanî geleneğine bağlı kalarak yapmış olduğu faaliyetleri ve ...
  • Tarîkat Gülleri ve Sembolik Anlamları 

   Muslu, Ramazan (2005)
   Bu çalışmada tarikatların kullanmış oldukları motiflerin deruni ve sembolik anlamları ele alınmıştır. Çeşitli tarikatların kullanmış oldukları gül motifleri incelenip çeşitli sembolik anlamları ifade edilmeye çalışılmıştır.
  • Temelleri İznik’te Atılan Bir Tasavvuf Yolu: “Eşrefiyye”, 

   Muslu, Ramazan (2005)
   Bu çalışmada Kadiriyye'nin kendi adına bir kol nispet edilen Eşrefoğlu Rumi'nin hayatı, eserleri, tasavvufi eğitimi ve düşüncesi ele alınmaktadır. Eşrefiyye'de bey'at ve intisap, evrad, ezkar, seyr u süluk vb. konular ...
  • The Shorttest Way to Gos (Is Through) Love (Especially in Jalaladdin al-Rumi) 

   Muslu, Ramazan (2011)
   In this paper I will try to present the way to love and its peculiarities as the Sufis interpret it with reference to Hujwīrī (d. 1077), Najmaddin al-Kubrā (d. 1221) and specially Mawlānā Jalāl al-dīn al-Rūmī (d. 1273). ...
  • Türk Tasavvuf Kültüründe Sufilerin Ölüme Bakışı ve Cenaze Merasimleri 

   Muslu, Ramazan (2009)
   Sufilere göre ölüm hayatın bir meyvesi, kul ile yaratıcısı arasındaki ayrılığın son bulmasıdır. Sufiler ölümü ihtiyari ve ıstırari olmak üzere iki şekilde değerlendirmişlerdir. Sufilerin ölüm konusundaki düşünceleri onların ...
  • Türk Tasavvuf Kültüründe Tarikat Kıyafetleri ve Sembolik Anlamları 

   Muslu, Ramazan (2008)
   Her din ve düşüncenin kendi mensuplarına bazı manaları ifade etmek için kullandıkları sembolleri vardır. İslam tasavvuf kültüründe de pek çok sembole rastlanır. Bunların en dikkat çekenleri tarikat ehlinin giydiği ya da ...